Skip to main content

Rakouské muzeum pod širým nebem

Cesta venkovskou minulostí Rakouska

Rakouské muzeum pod širým nebem patrí mezi 10 významných centrálních muzeí pod širým nebem v Evrop?. Jako nejv?tší a jediné muzeum pod širým nebem ukazuje typické historické venkovské domy z celého Rakouska a zprost?edkovává návšt?vník?m ucelený obraz života n?kdejšího zem?d?lského obyvatelstva.
Toto mezinárodn? uznávané muzeum pod širým nebem (skanzen) uchovává cenné kulturní d?dictví šesti staletí a umož?uje autentický pohled na ko?eny rakouských d?jin. P?i procházce nap?í? Rakouskem vypráví 98 historických zem?d?lských staveb napínavé p?íb?hy o život?, bydlení a všedních dnech rolnického obyvatelstva z d?ív?jších dob.
Výlet do údolí s tímto muzeem p?edstavuje zajímavou cestu (?asem) pro mladé i staré po stopách d?jin rakouského venkova. Vyhlídková cesta, vesnická zví?ata, d?tské koutky i nov? z?ízený hostinec „Zum Göller“ zvou k zastavení a ochutnání.
Výstavy a prohlídky s pr?vodcem zam??ené na r?zná témata i rozmanitý program akcí nabízejí další zajímavosti pro mladé a starší.

Kontakt

Österreichisches Freilichtmuseum Stübing
A – 8114 Stübing


Email: service@freilichtmuseum.at

=> P?íjezd

Otvírací doba

23.3. – 31.10.2018, denn? 9–17 hodin (vstup do 16 hodin)

Vstupné

Dosp?lí 11,50 €
Senio?i 10,00 €
Studenti 8,00 €
D?ti 5,50 €
Rodinná vstupenka (2 + 2) 29,00 €
Vstupné pro autobusové zájezdy a skupiny
Skupinové vstupné za osobu (od 18 osob) 9,50 €
Služby pr?vodc? a nabídky pro skupiny na vyžádání!

Stravování

Hostinec „Zum Goeller“
Tel.: +43 3124 53700
E-mail: gasthaus@freilichtmuseum.at